Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu  ( ďalej aj  „e – shop“ alebo „internetový obchod „, umiestneného na doméne

Je  : www.red39.sk

R E D  39 s. r. o.

Sídlo : Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava

Zápis : Obchodný register Mestského súdu BAIII, vložka č. 120082/B

Prevádzka : Mliekárenská 8, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov

IČO : 50917498

DIČ : 2120533173

IČ DPH : SK2120533173

Tel. : 00421944941383

 

Článok I. 

ZÁKLADNÉ POJMY

Predávajúci – spoločnosť, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva tovar alebo služby.

Spotrebiteľ –  fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu a ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Tovar –  tovar alebo služba ponúkaná prostredníctvom e-shopu.

Objednávka –  úkon spotrebiteľa v súvislosti s e-shopom, ktorý vyjadruje vôľu spotrebiteľa nakúpiť tovar v e-shope.

 

Článok II.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú :

 1. Proces nákupu tovaru spotrebiteľom prostredníctvom e-shopu,
 2. Podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho,
 3. Práva a povinnosti zmluvných strán, predávajúceho a spotrebiteľa, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho.

 

Článok III.

OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY

 1. Spotrebiteľ si objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného na internetovej doméne.
 2. Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade a jeho cena sú uvedené pri jednotlivých položkách ponúkaného tovaru v e-shope. Vyobrazenia tovarov v e-shope a údaj o dostupnosti na sklade sú len informatívneho charakteru.
 3. Nákup tovaru v e-shope je možný registrovaným spotrebiteľom alebo spotrebiteľom bez registrácie. Registráciou spotrebiteľ uvádza registračné údaje, ktoré predávajúci použije len na účel jednoznačnej identifikácie spotrebiteľa pri vybavovaní objednávky a doručovaní objednaného tovaru a na marketingové účely.
 4. Registráciou spotrebiteľ získa prístup k svojmu kontu ( ďalej len „ konto spotrebiteľa „ ). Konto spotrebiteľa umožňuje sledovanie histórie objednávok a realizovaných nákupov, zostavovanie zoznamov obľúbených položiek.
 5. Po stlačení tlačidla „ vlož do košíka „ alebo tlačidla so symbolom nákupného košíka pri tovare sa položka tovaru pridá do nákupného košíka spotrebiteľa. Nákupný košík spotrebiteľa je kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie a vykonanie zmien v položkách objednávky.  Do momentu ukončenia  a potvrdenia objednávky je obsah košíka len informatívny.
 6. Počas nákupného procesu si spotrebiteľ zvolí spôsob úhrady ceny tovaru a spôsob dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka predávajúci.  K cenám za jednotlivé tovary si pripočíta aj cena za dopravu podľa zvoleného druhu dopravy , ak predávajúci umožňuje dopraviť tovar viacerými spôsobmi. Pokiaľ nie je cena dopravy hradená spotrebiteľom, t.j. spotrebiteľovi vzniká nárok na zľavu z ceny dopravy, je táto skutočnosť uvedená v záverečnej kontrole objednávky, pričom spotrebiteľ je počas nákupného procesu informovaný o cene dopravy alebo o zľave z ceny dopravy.
 7. Objednávku spotrebiteľ ukončí a potvrdí stlačením tlačidla „ Objednávka s povinnosťou platby“. Pred odoslaním má spotrebiteľ k dispozícii odkaz  na tieto Všeobecné obchodné podmienky, pričom potvrdením a odoslaním objednávky potvrdí oboznámenie sa s týmto Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 8. Odoslaním objednávky spotrebiteľ potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť aj o :
 9. vlastnostiach tovaru
 10. celkovej cene, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť
 11. Po odoslaní objednávky sa táto zaregistruje v systéme e-shopu a súčasne predávajúci zašle na e-mailovú adresu spotrebiteľa :
 12. potvrdenie objednávky s informáciami o objednanom tovare,
 13. poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy vrátane formulára na uplatnenie tohto práva,
 14. odkaz na znenie Všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú platné a účinné v čase vytvorenia objednávky spotrebiteľom,
 15. odkaz na reklamačný poriadok predávajúceho

 

 1. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky podľa bodu 9 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú.

 

Článok IV

PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené vrátane DPH a akýchkoľvek iných daní.
 2. Ak sa na tovar vzťahuje akciová cena, je platná od dátumu zverejnenia akcie v popise tovaru od dátumu uvedeného v popise tovaru alebo do vypredania zásob tohto tovaru. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých tovaroch v e-shope, individuálne zľavy pre spotrebiteľa alebo zľavy poskytované na základe zmluvnej

spolupráce predávajúceho s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

 1. Prípadný rozdiel súčtu jednotlivých cien s daňou a celkovou cenou je spôsobný zaokrúhlením.
 2. Cenu podľa objednávky môže spotrebiteľ uhradiť :
 3. platobnou kartou (CARDPay ),
 4. platobnou bránou internetového bankovníctva ( Tatra banka Tatrapay, VÚBePlatby, Sberbank WEBpay, Slovenská sporiteľňa SporoPay,  UniCredit banka Uniplatba, Poštová banka Platba ONLINE,
 5. platobnou bránou PayPal,
 6. bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim,
 7. pri osobnom odbere tovaru u predávajúceho v hotovosti, platobnou kartou, darčekovými poukážkami , alebo prostredníctvom platby  platobnou bránou VIAMO ,
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvale obmedziť  spôsoby úhrady z technických príčin, z dôvodov prekážok na strane predávajúceho alebo sprostredkovateľa týchto služieb, alebo z dôvodu vyššej moci.
 9. Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje poplatok. Predávajúci upozorňuje spotrebiteľa, že sprostredkovateľ realizácie úhrady ceny si môže  účtovať poplatok za realizáciu platby ( bankové poplatky za prevod a pod.)      
 10. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet predávajúceho alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii.

 

Článok V

DODACIE PODMIENKY

 

 1. Predávajúci umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru spotrebiteľovi :
 2. osobné prevzatie (osobný odber ),
 3. sprostredkovateľom doručenia (kuriér)
 4. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar spotrebiteľovi v primeranej lehote (ďalej aj „dodacia lehota „). Dodávky tovaru, ktorého objednávku predávajúci potvrdil budú realizované podľa prevádzkových možností predávajúceho, zvyčajne od 4 hodín do 5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objektívnych príčin uskutočniť dodávku v obvyklej dodacej lehote V prípade zmeny dodacej lehoty predávajúci informuje o tejto skutočnosti spotrebiteľa prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu ) alebo SMS správy.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku alebo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru :
 6. V prípade neštandartného či špekulatívneho charakteru,
 7. Z dôvodu vypredania zásob tovaru, jeho nedostupnosti alebo ak výrobca prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky  spotrebiteľa, alebo z dôvodov vyššej moci,
 8. V prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, alebo v objednanej cene.

Ak predávajúci odmietne objednávku a/alebo odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

 1. Ak spotrebiteľ objedná viac kusov tovaru ako je informatívne uvedené aktuálne dostupné množstvo tohto tovaru na sklade predávajúceho, e-shop umožní vytvoriť objednávku. Po odoslaní objednávky bude spotrebiteľ informovaný o dostupnosti tovaru a môže sa rozhodnúť pre okamžité čiastočné doručenie tovaru, ktorý je dostupný na sklade, alebo pre doručenie celkového objednaného množstva tovaru až v čase jeho dostupnosti.
 2. Ak je zvolený spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia, predávajúci dodá spotrebiteľovi objednaný tovar na adresu, ktorú spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v objednávke. Súčasťou dodania tovaru nie je inštalácia ani iné úkony ( napr. vyloženie tovaru a pod.). Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Splnomocnená osoba na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu alebo sprostredkovateľovi doručenia originál písomného splnomocnenia. Ak je predmetom dodania  tovar, ktorého predaj je viazaný osobitnými predpismi na dosiahnutie minimálneho veku objednávateľa, má predávajúci alebo sprostredkovateľ doručenia právo na overenie dosiahnutia veku oprávňujúceho objednávateľa na prevzatie tovaru.
 3. Spotrebiteľ je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal ihneď pri dodaní. V prípade, ak spotrebiteľ zistí že tovar, alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto preukázateľne zápisom na potvrdenie o dodaní oznámiť sprostredkovateľovi doručenia a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru v zásielke. V prípade zistenia poškodenia tovaru je spotrebiteľ povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru na dokladoch o doručení, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vád tovaru, zľavu na tovar, alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať spotrebiteľovi nový tovar. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie tovaru spôsobené spotrebiteľom.
 4. Spotrebiteľ je povinný svojim podpisom, alebo podpisom splnomocnenej osoby pri prevzatí objednaného tovaru potvrdiť predávajúcemu na dodacom liste prevzatie tovaru.
 5. Ak spotrebiteľ zvolí ako spôsob doručenia osobné prevzatie, je tovar pripravený predávajúcim na prevzatie po zaslaní avíza o možnosti jeho prevzatia v sklade predávajúceho. Adresa a prevádzkový čas miesta osobného prevzatia sú dostupné pri vytvorení objednávky alebo pri potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, ak  spotrebiteľ neprevezme tovar do 7 dní po uplynutí avíza  o možnosti jeho prevzatia, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru. Ak predávajúci pristúpi k odstúpeniu od zmluvy upovedomí o tom spotrebiteľa prostredníctvom e-mailu a SMS správy a do 14 dní mu vráti cenu zaplatenú za tovar, ak spotrebiteľ za tovar zaplatil vopred.

 

Článok VI.

POUČENIE O PRÁVE SPOTREBITEĽA  ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa :
 2. Kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar,
 3. Kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene ( postupne ),
 4. Kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.
 5. Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím  plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle predchádzajúceho bodu.
 6. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom ) na adresu predávajúceho alebo na adresu neskôr spotrebiteľovi náležite oznámenú.
 7. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 8. Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cena tovaru vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý má v ponuke predávajúci. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú spotrebiteľovi vrátané bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 9. Platba za tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Spotrebiteľ zašle tovar späť Spotrebiteľ zašle tovar späť alebo ho prinesie na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú ak je tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 10. Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania  s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 11. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je :
 12. Predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (najmä potraviny ),
 13. Predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy., pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť ( najmä ikonické vína, „tvrdý!“ alkohol na objednávku a pod.)

Článok VII

NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA  A  PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE  

 1. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa v čase keď prevezme tovar od predávajúceho.

Článok VIII

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Reklamačné konanie sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho. Znenie reklamačného poriadku je umiestnené v e-shope.
 2. Ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa s námietkou na predávajúcou so žiadosťou o nápravu emailom. Predávajúci má právo odpovedať do 30 dní od obdržania námietky spotrebiteľa.

Článok IX

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu k spotrebiteľovi viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotografií, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať, alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Spotrebiteľ nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku internetového obchodu a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod, alebo jeho časti.
 5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.11.2023.

 

V Bratislave, 31.10.2023

0
  0
  Váš košík
  Váš košík je prázdnyVrátit sa do obchodu
   Použiť kupón